Winkelwagen

artikelen - € 0,00

U heeft niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
 • Ruim assortiment
 • Vakkundige service
 • Snelle levering
 • Laagste prijs

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Ventilatiedeal

Wij hanteren onderstaande leveringsvoorwaarden van de Metaalunie:

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Ventilatiedeal, Telefoonnummer: 024-2022438 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 11:00uur tot 17:00uur)
E-mailadres: info@Ventilatiedeal.nl, KvK-nummer: 77684494 , BTW-identificatienummer: NL861096253B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen
e) maatwerk producten
f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g) voor losse kranten en tijdschriften;
h) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Garantievoorwaarden

 Wij hanteren de volgende garantievoorwaarden, welke door de Kamer van Koophandel zijn opgesteld:

 U krijgt op alle artikelen minimaal 1 jaar garantie. De originele factuur met daarop de omschrijving van de door Spirototaal.nl geleverde artikelen is uw garantiebewijs.

 • Voldoet een product niet aan de eisen, dan helpt onze afdeling verkoophandel u graag. Indien uw probleem niet telefonisch opgelost kan worden, staat een deskundige technische dienst klaar om bij u het mankement te verhelpen of de artikelen worden in overleg met u zo snel mogelijk omgeruild.
 • Voor vragen over garantie, kunt u ons bereiken:
 • E-mail: info@Ventilatiedeal.nl
 • Tel: 024-2022438

Voor meer informatie over garantie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.

Privacyvoorwaarden

Wij hanteren de volgende privacyregels: 

1. Privacy
Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ventilatiedeal. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en om indien nodig met u in contact te treden over uw bestelling. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u gerichte informatie over producten van Ventilatiedealte doen toekomen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit ons laten weten in het veld waarin u uw NAW-gegevens invoert. Uw gegevens worden uitsluitend door Ventilatiedeal gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u terecht bij onze afdeling verkoop handel, bereikbaar per:
E-mail: info@Ventilatiedeal.nl, Tel.:024-2022438

2. Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Spirototaal.nl gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een bestandje wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

3. E-mailadressen
Uw e-mailadres wordt door ons opgeslagen. Wij gebruiken dit adres alleen waarvoor u dit aan ons heeft doorgegeven en waar u toestemming voor heeft verleend. U kunt uw e-mailadres te allen tijde laten verwijderen uit ons bestand door contact op te nemen met bovenstaande contactgegevens (punt 1). Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern door ons gebruikt en wordt nooit verstrekt aan derden.

4. Beveiligde verbinding
Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van gevoelige informatie zoals uw betaalgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Als u bij ons betaalt via I- deal, dan wordt er gebruik gemaakt van een 128 bit Secure Sockets Layer (SSL) via de bank, de nieuwste technologie om uw data te coderen en beschermen. Dit verzekert u van een veilige online transactie.

5. Wijziging gegevens
Als uw gegevens wijzigen of onjuist zijn ingevoerd, kunt u dat via onze site aanpassen. Ook kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 1. Ook als u van mening bent dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, zoals hier vermeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

6. Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Spirototaal.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke leveringsovereenkomst.

Kopen op afstand

 Spirototaal.nl volgt de wettelijke regels op het gebied van kopen via het internet: 

De wet kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de Wet Kopen op Afstand van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen De afkoelingsperiode geldt niet bij:
Aankoop van onroerend goed;
Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
Kranten en tijdschriften;
Cd s, video s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
Financiële diensten, weddenschappen en loterijen;
Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. De extra plichten van de verkopende partij zijn:
De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres; De belangrijkste kenmerken van het product;
De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van
de afkoelingsperiode; De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als
het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement. De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!); Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier; Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar; De vereisten en voorwaarden voor opzegging.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 dagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden. Zie ook winkelen op afstand op Justitie.nl
Naast de Wet Kopen op Afstand is er per 1 mei 2003 een wet voor gelijke rechten voor consumenten in de EU opgesteld. Hierin zijn een aantal bepalingen opgenomen die voor de Internetshoppende consument relevant zijn, zoals:
Betalen: Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.
Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:
dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert;
dat het product wordt hersteld of vervangen;
dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt;
dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Zie voor meer informatie: consumentenkoop en garantie op Justitie.nl

Klachtenafhandeling

Zoals binnen ieder bedrijf, is het bij ons ook mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Tenslotte, waar gehakt wordt vallen spaanders! Omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat een goede afhandeling de beste manier is om met klachten om te gaan, kunt u ons direct telefonisch benaderen (ma t/m vr van 12:00 t/m 14.00 uur) op telefoonnummer: 024-2022438

Retourrecht

Spirototaal.nl biedt U de mogelijkheid uw zending retourneren indien deze niet aan uw verwachting voldoet.

Retourneren binnen 14 dagen

U heeft het recht om uw bestelling te retourneren. Conform de wetgeving op dit gebied kunt u dit doen zonder opgaaf van de reden!
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • U moet het product binnen 14 dagen retourneren
 • Het product moet in de originele verpakking worden geretourneerd
 • De verzendkosten van zowel de bestelling als de retourzending zijn voor eigen rekening
 • Meld een retourzending altijd eerst aan via mail (info@Ventilatiedeal.nl) of telefoon (024-2022438)
 • Na ontvangst van de retourzending ontvangt u van ons een bevestiging.
 • Het totaalbedrag van de zending wordt met aftrek van de verzendkosten terug gestort op uw rekening.
 • Bestellingen die speciaal op maat zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd

Retourneren na 14 dagen

Indien u een bestelling wilt retourneren na 14 dagen dient u dit eerst met ons te overleggen! Retourzendingen zonder telefonisch overleg worden door ons geweigerd.

 • Voordat u de bestelling retourneert eerst contact opnemen op telefoonnummer: 024-2022438 
 • Het product moet in de originele verpakking worden geretourneerd
 • De verzendkosten van zowel de bestelling als de retourzending zijn voor eigen rekening
 • Na ontvangst van de retourzending ontvangt u van ons een bevestiging.
 • Het totaalbedrag van de zending wordt met aftrek van de verzendkosten terug gestort op uw rekening.